» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور نیشابور مهدی حسنی 1395/08/07 دسته بندی : روانشناسی 0

بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور نیشابور

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور نیشابور در ۹۳ صفحه و با فرمت قابل ویرایش word با نگارشی حرفه ای و بدون غلط املایی جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته ی روانشناسی عمومی تهیه شده است .

این پایان نامه به عنوان یک تحقیق و مقاله ی حرفه ای و با استفاده از منابع مهم و قابل استناد دانشگاه توس استاد گرامی مجید زمیری تهیه شده است .

پایان نامه ی بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور به عنوان یک پژوهش بسیار ارزشمند به تمام زوایای پیدا و پنهان سلامت روانی کارکنان در دانشگاه ها و اجتماع پرداخته است .

فهرست مطالب :

فصل اول 

مقدمه ........................................................  ۲

بیان مسأله.................................................... ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق................................... ۶

اهداف تحقیق................................................. ۹

هدف کلی...................................................... ۹

اهداف جزئی.................................................. ۹

سئوالات تحقیق............................................... ۱۰

متغیرهای تحقیق.............................................. ۱۱

تعاریف مفهومی و عملیاتی.................................. ۱۲


فصل دوم 

مفهوم سلامت روان......................................... ۱۴

تاریخچه سلامت و روان در جهان........................ ۱۶

تاریخچه سلامت روان در ایران........................... ۲۰

سلامت روان از دیدگاههای مختلف........................ ۲۴

سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف..................... ۲۶

اصول سلامت روانی........................................ ۲۹

هدف ایجاد سلامت روان.................................... ۳۳

مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان............... ۳۶

جمع بندی..................................................... ۴۱

همه گیر شناسی در ایران.................................... ۴۲

بررسی همه گیر شناسی در جهان.......................... ۴۶


فصل سوم

روش تحقیق................................................  ۵۵

جامعه تحقیق................................................  ۵۵

نمونه تحقیق................................................  ۵۶

ابزار تحقیق.................................................. ۵۶

روش نمره گذاری.........................................   ۵۷

مقیاس های چهارگانه آزمون GHQ.......................  ۵۷

موارد کاربرد و محدودیت های GHQ...................   ۵۸

نمره برش آزمون...........................................  ۶۰

تجزیه و تحلیل داده ها......................................  ۶۲

ملاحظات اخلاقی............................................  ۶۲


فصل چهارم

مقدمه.......................................................... ۶۴

توصیف و تحلیل داده ها...................................  ۶۵

فرضیه آزمایی...............................................  ۷۱


فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.........................................  ۷۴

محدودیتها.....................................................  ۷۷

پیشنهادات.....................................................  ۷۸

منابع و مآخذ..................................................  ۷۹

پیوست........................................................  ۸۲


فهرست جداول

فهرست نمودار ها


قسمتی از متن :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در این دو دانشگاه به حجم ۲۷ نفر تشکیل می دهد که با محقق در اجرای پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نمودند .

این تحقیق از نوع زمینه یابی و با هدف بررسی پنج سئوال تحقیقی انجام شده است که داده های آماری با درجه آزادی ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت که پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به سئوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده اند که در بین کارکنان دردانشگاه در میزان سلامت روانی تفاوتی وجود ندارد .

و میزان سلامت روانی کارکنان زن و مرد شاغل در دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت نیست و سلامت روانی کارکنان بخشهای مختلف اداری و خدماتی در دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت نیست همچنین نتایج بدست آمده نشان دادند که بین سن و میزان سلامت روانی در بین کارکنان در دانشگاه رابطه معناداری وجود ندارد و بالاخره این که بین میزان سلامت روانی و مدت فعالیت در بین کارکنان دو دانشگاه رابطه معناداری مشاهده نشد.

مقدمه

اگر چه برای سلامت روانی[۱] تعاریف مختلفی ارائه شده است و از سوی افراد و مجامع علمی مختلف تعاریف متفاوتی ارائه شده است ولی همگی بر این نکته تأکید دارند که شخصی را می توان سالم دانست که از نظر جسمی و روانی در شرایط مساعد و مطلوبی قرار داشته باشد.

در برخی موارد و مطالعات برای بررسی و سنجش میزان سلامت روانی از مطالعات
همه گیر شناسی استفاده می شود. برای تغییر در میزان و شدت سلامت روانی در افراد همواره دلایل و متغیرهای متفاوتی شناسایی شده است. عواملی چون بیماری یا فوت یکی از بستگان ، تغییر شغل، مسائل اقتصادی، ویژگیهای جسمانی و ... که در مواجهه با چنین شرایطی از روشهای مقابله ای و پیشگیرانه در سطوح مختلف برای بهبود سلامت روان در افرادجامعه استفاده می شود.

در بحث راجع به سلامت روانی و عمومی در بین مراکز و ادارات دولتی و خصوصی و بررسی تمام جنبه ها و رویدادها و حالات تندرستی کارکنان چنین مراکزی یکی از مسائل مورد توجه محققان و همه گیر شناسان می باشد. بخصوص اینکه این بررسی ها در مراکزی انجام پذیرد که نقش خاصی در اجتماع دارند و افکار عمومی جامعه نسبت به آنها نظر مثبتی داشته و توجه خاصی را به خود جلب کرده باشند.

مؤسساتی چون دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که رفتار کارکنان آنها همواره از سوی دانشجویان و مراجعه کنندگان به آنها مورد توجه است و رفتار آنها به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و نوع تعامل کارکنان یا دیگران در چنین مراکزی همواره مورد توجه قرار داشته و از حساسیت خاصی برخوردار می باشد.

[۱] - mental healthخرید و دانلود | 10,000 تومان
نوع محصول : word
تعداد صفحات : 93
حجم محصول : 2.09MB
تعداد خریدهای موفق : 1

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط